1

Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom. Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år.

Brist på mat, sjukvård, säkerhet och rent vatten dödar tusentals människor varje dag, men det blir bättre och sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.


Delmål

1.1 Utrota den extrema fattigdomen

Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor överallt. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag.

Läs mer

1.2 Minska fattigdomen med minst 50 %

Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

Läs mer

1.3 Inför sociala trygghetssystem

Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grund- skydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.

Läs mer

1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser

Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, till- gång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

Läs mer

1.5 Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer

Till 2030 bygga upp mot- ståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.

Läs mer

1.A Mobilisera resurser till implementering av politik för fattigdomsbekämpning

Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd olika källor, inklusive genom ökat utvecklingssamarbete, i syfte att ge utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, tillräckliga och förutsebara medel för att genomföra program och politik för att avskaffa all form av fattigdom.

Läs mer

1.B Skapa policyramverk med fattigdoms- och jämställdhetsperspektiv

Upprätta sunda policy ramverk på nationell, regional och internationell nivå på grundval av utvecklingsstrategier som stödjer de fattiga och tar hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att stödja ökade investeringar i åtgärder för att avskaffa fattigdom.

Läs mer

1.1.1

Proportion of population below the international poverty line, by sex, age, employment status and geographical location (urban/rural)

1.2.1

Proportion of population living below the national poverty line, by sex and age

1.2.2

Proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions

1.3.1

Proportion of population covered by social protection floors/systems, by sex, distinguishing children, unemployed persons, older persons, persons with disabilities, pregnant women, newborns, workinjury victims and the poor and the vulnerable

1.4.1

Proportion of population living in households with access to basic services

1.4.2

Proportion of total adult population with secure tenure rights to land, with legally recognized documentation and who perceive their rights to land as secure, by sex and by type of tenure

1.5

By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters

1.5.1

Number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed to disasters per 100,000 population

1.5.2

Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP)

1.5.3

Number of countries with national and local disaster risk reduction strategies

1.a.1

Proportion of resources allocated by the government directly to poverty reduction programmes

1.a.2

Proportion of total government spending on essential services (education, health and social protection)

1.b.1

Proportion of government recurrent and capital spending to sectors that disproportionately benefit women, the poor and vulnerable groups


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Engagera dig i en organisation


Engagera dig i en organisation som syftar till att sprida kunskap om orsakerna bakom fattigdom eller som på olika sätt arbetar med insatser för att minska fattigdomen i världen.

2

Handla hållbart


Köp Fairtrade-produkter och bidra till hållbar handel och att de som producerat det du köper får en schysst ersättning för sitt arbete.

3

Sprid kunskap


Alla människor vet inte vilka möjligheter de har att få statlig hjälp när de har det svårt ekonomiskt. Ta reda på vilken statlig hjälp som finns till för att hjälpa människor i svåra situationer. Sprid kunskapen till alla du kan, så att de också kan sprida den vidare.