10

Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.


Delmål

10.1 Minska inkomstklyftorna

Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst.

Läs mer

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Läs mer

10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.

Läs mer

10.4 Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet

Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad jämlikhet.

Läs mer

10.5 Förbättra regleringen av globala finansmarknader och institut

Förbättra regleringen och övervakningen av globala finansmarknader och finansinstitut samt stärka genomförandet av sådana regleringar.

Läs mer

10.6 Stärk utvecklingsländers representation i finansiella institutioner

Säkra stärkt representation och röst till utvecklingsländer i beslutsfattandet i globala internationella ekonomiska och finansiella institutioner i syfte att göra dessa mer effektiva, trovärdiga, ansvarsskyldiga och legitima.

Läs mer

10.7 Främja ansvarsfull och säker migration

Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik.

Läs mer

10.A Särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer

Genomföra principen om särskild och differentierad behandling för utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, i enlighet med Världshandelsorganisationens avtal.

Läs mer

10.B Uppmuntra utvecklingsbistånd och investeringar i de minst utvecklade länderna

Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella flöden, inklusive utländska direktinvesteringar, till de stater där behovet är som störst, i synnerhet de minst utvecklade länderna, afrikanska länder, små önationer under utveckling samt kustlösa utvecklingsländer, i enlighet med deras nationella planer och program.

Läs mer

10.C Minska kostnaderna för migranters internationella transaktioner

Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters remitteringar till mindre än 3 procent samt avskaffa remitteringskorridorer där kostnaderna överstiger 5 procent.

Läs mer

10.1.1

Growth rates of household expenditure or income per capita among the bottom 40 per cent of the population and the total population

10.2.1

Proportion of people living below 50 per cent of median income, by age, sex and persons with disabilities

10.3.1

Proportion of the population reporting having personally felt discriminated against or harassed within the previous 12 months on the basis of a ground of discrimination prohibited under international human rights law

10.4.1

Labour share of GDP, comprising wages and social protection transfers

10.5.1

Financial Soundness Indicators

10.6.1

Proportion of members and voting rights of developing countries in international organizations

10.7.1

Recruitment cost borne by employee as a proportion of yearly income earned in country of destination

10.7.2

Number of countries that have implemented well-managed migration policies

10.A.1

Proportion of tariff lines applied to imports from least developed countries and developing countries with zero-tariff

10.B.1

Total resource flows for development, by recipient and donor countries and type of flow (e.g. official development assistance, foreign direct investment and other flows)

10.C.1

Remittance costs as a proportion of the amount remitted


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Rapportera oschyssta


Rapportera personer som du tycker beter sig oschysst på nätet.

2

Ordna aktiviteter för flyktingar eller migranter


Finns det flyktingar eller migranter där du bor? Du kan stötta integrationen genom att ordna olika aktiviteter tillsammans. Varför inte ett språkcafé för att hjälpa till med inlärningen av svenska språket?

3

Lär dig mer


Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.