En ny hållbar utvecklingsagenda för en bättre värld för alla

En ny hållbar utvecklingsagenda för en bättre värld för alla

2015-Time-for-Global-Action_EnglishPost 2015-processen

Millenniemålen når sin deadline i slutet av året. Världen har uppnått betydande resultat utvecklingsarbetet sedan 1990 och genom gemensamma riktade insatser har många människor avsevärt förbättrat sina levnadsvillkor med högre inkomst, utbildning och förbättrad hälsa. Men vi har inte nått våra mål inom alla områden och det finns ett behov av att påskynda arbetet för att nå målen.

Det är också tydligt att problemen i världen är sammankopplade och endast kan lösas gemensamt för att uppnå bestående resultat. Under de senaste två åren har ansträngningar gjorts för att skapa en efterföljare till millenniemålen; en ny uppsättning av globala mål för utveckling. Dagens globala utmaningar kräver en mer holistisk syn på utveckling än tidigare och den nya agendan kommer gälla alla länder, det vill säga inte bara vara tillämplig i utvecklingsländer utan även i länder som Sverige.

Processen startade i och med FN:s konferens för hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juli 2012 (Rio +20). Post 2015-agendan ska antas vid ett toppmöte i New York i september 2015. Målen för agendan håller för närvarande på att utarbetas genom mellanstatliga förhandlingar baserat på tidigare informella konsultationer i FN:s generalförsamling.

Utvecklingsprocessen för post 2015-agendan leds av medlemsstaterna med brett deltagande från aktörer från civilsamhället, utsatta grupper, kvinnor, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och den privata sektorn. Den globala konversationen har varit den mest inkluderande någonsin.

FN:s arbetsgrupp för post-2015 producerade en rapport inför Rio +20 som sedan har legat till grund för den fortsatta processen. Mycket har tillkommit till dagordningen sedan sommaren 2012. Bland annat har nästan 100 nationella och 11 tematiska konsultationer ägt rum. En öppen arbetsgrupp producerat en rapport med förslag till ny agenda innehållandes en uppsättning hållbarhetsmål i juli 2014. En rapport från en mellanstatlig kommitté med experter på finansiering av hållbar utveckling har lagts fram, dialoger har ägt rum i generalförsamlingens om förenklade teknik och mycket mer.

Generalförsamlingen antog den öppna arbetsgruppens rapport i september 2014 och uppmanade generalsekreteraren att syntetisera samtliga bidrag till processen i en sammanfattande rapport. Rapporten lanserades i december 2014 som ett bidrag till de mellanstatliga förhandlingarna som löper från januari 2015 fram till toppmötet i september.

FN har samordnat och verkat för att underlätta det globala samtalet under post 2015-processen och gett sitt stöd till breda konsultationer. FN har också ansvar för att stödja medlemsstaterna genom att tillhandahålla evidensbaserade ingångar, analytiskt tänkande och praktiska erfarenheter.

Vid den internationella konferensen för Financing for Development i Addis Abeba i juli antogs ett avtal med åtgärder för att se över globala finanspraxis samt en rad djärva överenskommelser för att ta itu med ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.

De nya hållbarhetsmålen ska beslutas om vid FN:s generalförsamling i september i år. I början av augusti 2015 släpptes det slutgiltiga dokumentet till den nya agendan, innehållandes 17 mål och 169 delmål. Målen finns listade här nedan och du kan läsa mer om överenskommelsen här.

Den globala konversationen i siffror:

  • 7,5 miljoner människor har rankat sina prioriteringar för framtiden via FN:s MyWorld-undersökning
  • Nationella konsultationer om utvecklingsagendan i nästan 100 länder
  • 11 globala tematiska konsultationer via the World We Want:s webbplats
    • UNDP har varit medarrangör för fyra av elva tematiska konsultationer (tillväxt och sysselsättning, hållbar miljö, god förvaltning samt konflikter och instabilitet) och bidrar till ytterligare fyra konsultationer (ojämlikhet, hälsa, livsmedel och energi).
  • Mer än 4 miljoner sidvisningar på World We Want-hemsidan och cirka 7000 besökare per månad
  • 6 konsultationer om verktyg för genomförandet av agendan med mer än 30 000 deltagare
  • Pilotprojekt kring mål om god samhällsstyrning i 5 länder och kring mål om minskade risker för katastrofer i 5 länder
  • Över 1 miljon kvalitativa bidrag genom  People’s Voices Data Mining Tool

De viktigaste budskapen från de två rapporterna “A Million Voices” och ”Delivering the  Post-2015 Development Agenda”  som sammanfattar slutsatserna  från den globala konversation, är tydliga: människor vill att vara en del av att leverera denna nya agenda, och de vill hålla regeringar och företag ansvariga för sina löften och åtaganden. Under processen har vikten av deltagande, inkludering och stärkta kapaciteter och partnerskap betonats.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.