Internationella dagen för biologisk mångfald

Begreppet biologisk mångfald har du säkert hört talas om, men vad betyder det? Och varför är den biologiska mångfalden så viktig? Den 22 maj, på Internationella dagen för biologisk mångfald, uppmärksammas vikten av mångfald och motståndskraft i vår natur. Den biologiska mångfalden är så viktig att ett av de Globala målen är helt dedikerad till frågan, nämligen Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald. 

Biologisk mångfald handlar om anpassningsförmåga och variation bland levande organismer samt mångfalden inom och mellan arter och ekosystem. Men biologisk mångfald handlar inte bara om växter, djur och mikroorganismer, det handlar också om människor och vårt behov av en levande och hälsosam natur. Biologisk mångfald är grunden till naturens kraft att ge oss de ekosystemtjänster vi behöver för vår överlevnad, såsom vatten, ren luft och pollinering av våra grödor. En viktig fråga inom biologisk mångfald handlar därför om att bevara våra växt- och djurarter för framtida generationer.

Idag är biologisk mångfald en av de planetära gränser som människan överskridit mest. WWF  uppskattar att mer än häften (58%) av alla djurarter har försvunnit under de senaste 40 åren och om den negativa utvecklingen inte stoppas beräknas två tredjedelar av alla djurarter vara borta år 2020. Många arter utrotas också innan människan ens upptäckt dem och vissa experter hävdar att det varje dag utrotas mellan 1-100 ryggradslösa djur i världen.

Men det finns också stor anledning till hoppfullhet. Kunskapen om vikten av biologisk mångfald har förmodligen aldrig varit större. I Agenda 2030 företar sig världens ledare att uppnå är värld där mänskligheten lever i harmoni med naturen och där vilda djur och växter skyddas. Nummer 15 av de Globala målen handlar specifikt om att just skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald. Mål 14 – hav och marina resurser, berör biologisk mångfald på ett annat sätt, där skyddandet av kust- och havsområden samt stoppande av överfiske omnämns. Att nyttja haven hållbart genom exempelvis naturturism relaterar också till temat för den biologiska mångfaldens dag i år, som handlar om biologisk mångfald och hållbar turism. Eftersom naturtyper med hög biologisk mångfald är mer motståndskraftiga mot förändringar som sker i naturen, såsom klimatförändringar, är även Mål 13 – bekämpa klimatförändringen, i högsta grad kopplat till biologisk mångfald.

För att på olika sätt belysa vikten av biologisk mångfald och öka människors intresse för naturen anordnas idag aktiviteter runt om i Sverige och världen med fokus på just biologisk mångfald. På hemsidan www.natursidan.se kan du läsa mer om aktiviteterna som genomförs i Sverige. Varför inte delta i en landsomfattande spindelräkning, en fladdermusexkursion eller en föreläsning om fjärilar? Även om du inte deltar i någon av aktiviteterna som anordnas kanske du kan uppmärksamma vikten av alla naturens arter på ditt eget sätt. Att lära dig mer om vilka växt- och djurarter du har i din närhet, och att lära känna Globala målen för hållbar utveckling ännu mer kan vara ett sätt att bidra till Agenda 2030:s uppfyllande.

×

Vi tar gärna emot dina synpunkter och tips på hur vi kan göra sidan ännu bättre!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.