Internationella skogsdagen

 

Den 21 mars förklarades år 2012 av FN som den Internationella skogsdagen för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. De Globala målen och särskilt Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald innehåller en rad målsättningar för hur detta bäst ska göras.

Ungefär en tredjedel av jordens yta består av skog. Skogen utgör unika livsmiljöer för djur- och växtarter, dess ekosystemtjänster ger människor ren luft, rent vatten och rekreationsmöjligheter, och skog är en direkt förutsättning för att ge försörjning åt uppskattningsvis 1,6 miljarder människor. Världens skogar kallas inte utan anledning för världens lungor, då de binder koldioxid och bidrar till att hålla vårt klimat i schack. Skogar och deras ekosystem är fascinerande anpassningsbara, men inte i oändlighet. Trots skogars ovärderliga betydelse fortgår global avskogning i en alarmerande takt världen över. Avskogning bidrar i sin tur till utarmning av biologisk mångfald, ökenspridning och översvämningar. Även vårt klimat påverkas negativt av förlusten av skogar.

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald är det Globala mål som kanske mest påtagligt är kopplat till skogen och dess resurser. Några av delmålen i mål 15 består i att stoppa avskogning, hållbart bruka alla typer av skogar samt mobilisera resurser för att finansiera bevarandet av den biologiska mångfalden. Men de Globala målen är integrerade och det är tydligt att bevarandet av skogar är nära kopplat till flera andra mål. Skogar är viktiga även för marina ekosystem och nödvändiga för att filtrera och rena vårt vatten. Därmed är bevarandet av skogar nära förknippat med Mål 6 – Rent vatten och sanitet. Även Mål 7 – Hållbar energi för alla kan kopplas till skogsfrågor eftersom att skogen som energiresurs bör användas varsamt för att inte utarmas. Skogens överlevnad hotas av kemikaliedumpning och avfall i naturen, därför är Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion och främjandet av en genomtänkt livscykel för produkter avgörande.

Ett glädjande beslut togs den 20 januari i år, då FN:s Skogsforum enades om en ny strategisk skogsplan för åren 2017-2030. Planen innehåller bland annat ett mål om att öka världens skogsareal med 120 miljoner hektar till år 2030, en ambitiös målsättning som ska bidra till uppfyllandet av de Globala målen och andra internationella överenskommelser.

För Sverige och många andra länder är skogen en viktig resurs för ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Att skogen ska kunna fortsätta ge människor de förnybara resurser och ekosystemtjänster vi behöver för vår överlevnad, utan att vi sätter för stor press på den, förblir därmed en stor utmaning. De Globala målen kan spela en avgörande roll genom att ge ett tydligt ansvar till världens beslutsfattare att stoppa den globala avskogningen, skydda värdefulla skogsområden och hållbart bruka skogens resurser.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.