Mänsklig utveckling – nytänkande är vägen framåt

Mänsklig utveckling – nytänkande är vägen framåt

Human Development Report är en årlig rapport om utveckling som i höst ges ut för 25e gången. Från första början har den här rapporten haft stort inflytande inom utvecklingsområdet och ofta lagt grunden för politiska insatser.

Men världen ser annorlunda ut nu än den gjorde år 1990. Vi har sett oerhört stora framgångar med minskad fattigdom, ökad tillgång på utbildning och inom många andra områden. Samtidigt har framstegen varit ojämnt fördelade, och det finns fortfarande människor som lever i stor fattigdom och utsatthet. Under samma period har också vissa utmaningar, exempelvis klimatkrisen, blivit mer akuta. Ökad grad av globalisering och snabba teknologiska framsteg ger nya möjligheter men utgör också en risk för exkludering. Agenda 2030 för hållbar utveckling visar att det finns ett stort behov för ett förnyat tänk inom utvecklingsinsatser så att ingen lämnas på efterkälken.

Ur ett utvecklingsperspektiv är tiden kommen för att fokusera på ett antal grundläggande aspekter: att utvidga utvecklingsparadigmens gränser, uppdatera metoden för hur utveckling mäts, väga de politiska alternativen anknutna till olika strategier, och fokusera på institutioner på både statlig och global nivå. Det här är grunden till temat för jubileumsutgåvan av HDR: Human Development – the Way Ahead.

Utvidga gränserna för hur vi tänker kring mänsklig utveckling

2016 års rapport tar sikte på att utvidga gränserna för hur vi tänker kring mänsklig utveckling genom att se på de konceptuella förhållandena mellan individuella och gemensamma val, hur olika val mäts mot varandra (valens hierarki), och hur ett val påverkar omgivningen (valens sammanhang).

För att utvidga gränserna för ramverket är det viktigt att se närmare på teman från tidigare rapporter som förtjänar uppmärksamhet i ljuset av dagens förändrade värld. Det gäller särskilt teman som mänsklig säkerhet, deltagande och miljömässig hållbarhet, att utforska förhållanden som är avgörande för en genomgripande förändring i utvecklingsagendan, samt normativa frågor som social rättvisa och rimlighet, tolerans och icke-våld, mångfald och jämlikhet.

När man värderar utvecklingsresultat ligger fokus på hur man kan säkra att de som är mest utsatta får fullt utbyte av insatserna. Att värdera både kvantitet och kvalitet av utveckling är helt avgörande. Barn som, till exempel, fullföljer grundskolan, men inte kan läsa och skriva ordentligt representerar inte någon särskilt framgångsrik utveckling.

2016 års rapport kommer även titta på några av de existerande indexen och komplettera värderingen av mänsklig utveckling genom att innefatta frågor som ställs till undersökningen, knyta an till miljömässigt hållbarhet, mänsklig säkerhet, deltagande och så vidare. Den kommer också undersöka hur mål för välfärd och lycka (exempelvis Gross Happiness Index) kan ge ny insikt i mänsklig utveckling. Målet är att uppnå ett mer omfattande, koncist och sammanhängande mått för att mäta mänsklig utveckling.

Vår utmaning är att utnyttja vinster av den kunskap och förståelse som finns för att säkra att både ramverket och rapporterna faktiskt bidrar till positiva förändringar i folks liv, upprätthåller grundläggande principer och förblir relevant för att uppnå 2030-Agendan för hållbar utveckling. 2016 års Human Development Report kan ses som en intellektuell övning som tar sikte på att lösa den uppgiften.

 

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.