Omfattande konsultationsprocess ledde till enighet om Agenda 2030 och de Globala målen

Omfattande konsultationsprocess ledde till enighet om Agenda 2030 och de Globala målen

Under ett möte om millenniemålen år 2010 bad flera av FN:s medlemsländer generalsekreteraren Ban Ki-Moon att starta en konsultationsprocess för att skapa en ny utvecklingsagenda, efter 2015 som var millenniemålens slutmål. Det nya agendan skulle vara bredare, mer ambitiös och ta sig an vårt århundrades stora globala utmaningar. Resultatet blev den agenda vi nu känner som Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Inom en rad områden sattes arbete igång för att forma det globala utvecklingsramverket. Både UNDP och andra FN-organ engagerade sig för att göra diskussionerna om post-2015-agendan öppna, inkluderande och i linje med FN:s principer och värderingar.

Mot slutet av processen hade nästan 100 nationella konsultationer, 11 tematiska konsultationer, sex konsultationer om genomföring av agendan, och pilotövningar med illustrativa mål ägt rum. Utöver det genomförde projektet My World en undersökning på internet med en deltagarnivå på närmare 10 miljoner personer. Den här oerhört omfattande processen har nu utvärderats i en ny rapport.

Att utvärdera processen hade två huvudmål:

  • Att värdera betydelsen av konsultationerna för utformningen av de Globala målen och post-2015-agendan;
  • Att dra lärdom av den globala konsultationsprocessen.

Utvärderingen drog slutsatsen att det var värdefullt att öppna upp den globala processen för utformningen av agendan och därmed skapa rum för medlemsländer, civilsamhället och andra intresserade att kunna bidra. Projektets innovationsförmåga värderas som hög på grund av den oerhört omfattande skalan, ambitionen och transparensen i förhållande till resultaten. Det har inspirerat ytterligare innovationer på både landsnivå och global nivå (läs mer om UNDP:s innovationsarbete här).

Utformningen av konsultationerna bidrog till en bred, enhetlig agenda och till inkludering av mål som exempelvis nummer 10 (minskad ojämlikhet) och 16 (fredliga och inkluderande samhällen).

UNDP:s ställning, att ta på sig ledarrollen i att arrangera projekt, värdesattes särskilt högt i förhållande till utformning, resursmobilisering och genomförandedirektiv för projektet. Det  möjliggjorde också en gemensam FN-insats.

Processen mobiliserade och engagerade en bred skara intressenter av stor mångfald, den inkluderande approachen har bidragit till ökad förståelse och ägarskap bland medlemsländerna och möjliggjort förmedling av inspel som har påverkat en 2030-agenda som är av mer universell relevans och som tar i beaktande komplexiteten av integrerad utveckling och hållbar fattigdomsbekämpning.

Med andra ord tycks projektet bekräfta hypotesen om att öppenhet och inkluderande deltagande bidrar till att upnå universell enighet om en agenda av global relevans, som är allmänt förstådd, ägs av flera intressenter och som är ambitiös.

Nu kommer en ännu större utmaning bli att upprätthålla denna breda koalition för att göra om Agenda 2030 till konkreta handlingsplaner på landsnivå, och till att ta ansvar för genomförandet av dem.

Läs hela utvärderingen här.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.