Slutgiltig text till post 2015-agendan: Transforming our World

Slutgiltig text till post 2015-agendan: Transforming our World

Vägen framåt efter 2015
Efter en över två år lång process och efter långa förhandlingar i New York förra veckan enades FN:s 193 medlemsländer om den slutgiltiga versionen av den kommande globala utvecklingsagendan.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon välkomnade överenskommelsen och kallar det en historisk vändpunkt för vår värld.

Agendan är en handlingsplan för människor, planet och välstånd och ska stärka fred och frihet i världen. Att utrota fattigdom i alla dess former och dimensioner – inklusive extrem fattigdom – är den största globala utmaningen och ett absolut krav för att uppnå hållbar utveckling.

I dokumentet understryks att alla länder och parter ska samarbeta för att genomföra agendan. Världen åtar sig att vidta djärva och transformativa åtgärder för att försätta världen på en hållbar och motståndskraftig bana.

Leave no one behind!
I dokumentet lovar även världens ledare att ingen kommer att hamna på efterkälken när den nya agendan ska genomföras.  De 17 Globala Målen och dess 169 delmål ska visa vägen framåt och bygger vidare på millenniemålen för att fullfölja vad de ännu inte uppnått. Målen är integrerade och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Hållbarhetsmålen kommer att stimulera åtgärder under de närmaste femton åren inom områden av avgörande betydelse för mänskligheten och planeten:

Människor
Vi är fast beslutna att utrota fattigdom och hunger – i alla dess former och dimensioner – och se till att alla människor kan förverkliga sin potential i värdighet och jämlikhet samt i en sund miljö.

Planet
Vi är fast beslutna att skydda planeten från nedbrytning, bland annat genom hållbar konsumtion och produktion, genom att hållbart förvalta naturresurser och att vidta brådskande åtgärder mot klimatförändringarna, så att planeten kan stödja behov av såväl nuvarande som kommande generationer.

Välstånd
Vi är fast beslutna att se till att alla människor kan njuta av välmående och meningsfulla liv och att ekonomiska, sociala och tekniska framsteg sker i harmoni med naturen.

Fred
Vi är fast beslutna att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen som är fria från rädsla och våld. Det kan finnas ingen hållbar utveckling utan fred och ingen fred utan hållbar utveckling.

Partnerskap
Vi är fast beslutna att mobilisera de medel som krävs för att genomföra denna agenda genom ett återupplivat globalt partnerskap för hållbar utveckling som bygger på förstärkt global solidaritet, fokuserad på särskilda behov hos fattigaste och mest utsatta samt med deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor.

Det är idag mindre än 150 dagar till millenniemålen går ut och knappt två månader till toppmötet i New York i september då agendan ska antas. I tillägg till de 17 målen kommer den nya agendan att innefatta en effektiv uppföljning- och utvärderingssarkitektur och en så kallad ”Technology Facilitation Mechanism” – ett samarbete mellan medlemsstater, civilsamhälle, näringsliv, akademi och FN-systemet.

  • Läs hela dokumentet här!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.