FN:s utvecklingsprogram, UNDP

UNDP finns på plats i 177 länder och regioner runt om i världen. Tillsammans med länderna själva, arbetar vi för att hitta lokala lösningar för att bl.a. stärka jämställdhet och demokrati, bekämpa fattigdom, förebygga och lösa konflikter samt arbeta mot miljöförstöring och spridning av hiv och aids.

Att främja kvinnors ställning och stärka respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar allt vi gör. UNDP:s utgångspunkt är att det tar tid att skapa varaktig och hållbar utveckling och därför har vi alltid ett långsiktigt perspektiv i vårt arbete.

UNDP har ett samordnande ansvar inom FN. På landsnivå är det till exempel ofta UNDP:s chef som ansvarar för samordning av FN-organisationers insatser i det aktuella landet.

UNDP:s högsta chef, Achim Steiner, leder också UN Development Group (UNDG) vars mål är att bidra till en effektivisering av det arbete som FN:s utvecklingsorganisationer genomför på landsnivå.

Med bättre samordning kan FN arbeta mer effektivt så att biståndspengarna gör största möjliga nytta.

UNDP har sitt huvudkontor i New york

Vad är UNDP:s roll i arbetet med de globala målen?

Liksom de tidigare utvecklingsmålen – millenniemålen – är denna nya utvecklingsagenda är en prioriterad del av UNDP:s arbete. UNDP har bland annat engagerat sig i arbetet genom UNDG. Dessutom har UNDP haft ett delat ordförandeskap i FN:s post 2015-arbete tillsammans med FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor (UNDESA) och är medförfattare till rekommendationerna i ”Realizing the future we want for all” (2012).

UNDP har under processen också givit stöd till, samt varit värd för, högnivåpanelens sekretariat och för den öppna arbetsgruppen för hållbara utvecklingsmål. Båda sekretariaten har varit placerade på UNDP:s kontor i New York. UNDP har även varit medarrangör till fyra av elva tematiska konsultationer.

Just nu är världen i startfasen av implementeringen av de globala målen. UNDP assisterar en mängd länder med att integrera målen i sina nationella policys och budgetar. UNDP arbetar genom vad vi kallar för MAPS: Mainstreaming, Acceleration och Policy support.

Läs mer om UNDP:s arbete på www.undp.se.

Om du har frågor så kan du kontakta oss via mail: globala.malen@undp.org.

  • Were knocking out cancer left right and center In thehellip
  • Malaria kills a child every 2 minutes We know howhellip
  • The facts are therethanks to global activists like nimkoali andhellip
  • On Tuesday we celebrate WorldDayOfSocialJustice Statistics show that democracies havehellip
  • Today is the WorldDayOfSocialJustice These words from Martin Luther Kinghellip
  • Its time for FactFriday! We can follow the example sethellip