Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad kan du göra för att bidra till Globala målen? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Foto: UNICEF/Asselin

Foto: UNICEF/Asselin

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom.

Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli orsak till konflikt. Integrerad och transparent vattenförvaltning både inom och mellan stater är en förutsättning för långsiktigt hållbar vattenanvändning. Effekterna av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av ekosystemens vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats.

Avsaknaden av en pålitlig och närliggande vattenkälla och säkra, privata toaletter har djupgående effekter på livet för miljontals människor världen över. Konsekvenserna av detta är förödande och slår hårdast mot kvinnor och flickor och påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att kvinnor förlorar inkomstmöjligheter och att flickor missar skoldagar. Detta påverkar deras politiska, ekonomiska och sociala möjligheter. Tillgången till rent vatten och toaletter i skolan är avgörande för att flickor ska stanna i skolan, särskilt i pubertetsåren. Många kvinnor och flickor riskerar sin personliga säkerhet då de tvingas söka avskilda platser för att utföra sina behov eller hämta vatten.

Delmål för mål 6

 • 6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.
 • 6.2 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.
 • 6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.
 • 6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.
 • 6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.
 • 6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.
 • 6.a Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklusive genom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, återvinning och återanvändning.
 • 6.b Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

Klicka här för att läsa mer om mål 6 på engelska.


Visa alla indikatorer för mål 6


Tips på vad du kan göra för mål 6

 • Slösa inte med vatten. Var uppmärksam på hur mycket vatten du använder och stöd den politik som strävar efter en mer hållbar och effektiv användning av vatten i Sverige.
 • Ta kortare duschar! Att fylla ett badkar kräver massor av vatten i jämförelse med en 5-10 minuters dusch.
 • Skölj inte dina tallrikar. Om du använder diskmaskin, sluta skölja dina tallrikar innan du stoppar in dem i maskinen.
 • Börja prata om bristen på tillgång till toaletter i världen. Visste du att fler människor har tillgång till en mobiltelefon än till en toalett? Bristen på toaletter har länge exkluderats från debatten om sanitet. Det första steget mot att förbättra saniteten är att erkänna problemet, sprida kunskap och hitta lösningar. Ju fler som är medvetna, desto snabbare kan vi uppnå målet om att alla ska ha tillgång till en toalett.
  Var med och stötta de organisationer som arbetar med att stärka de samhällen som strävar efter att förbättra sanitet och hygien.
  Uppmana beslutsfattare, både lokalt och globalt, att garantera rätten till rent vatten och sanitet för alla.

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

 • Were knocking out cancer left right and center In thehellip
 • Malaria kills a child every 2 minutes We know howhellip
 • The facts are therethanks to global activists like nimkoali andhellip
 • On Tuesday we celebrate WorldDayOfSocialJustice Statistics show that democracies havehellip
 • Today is the WorldDayOfSocialJustice These words from Martin Luther Kinghellip
 • Its time for FactFriday! We can follow the example sethellip