Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad kan du göra för att bidra till Globala målen? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

UN Photo/Albert Gonzalez Farran

Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran

Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.

Delmål för mål 13

 • 13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.
 • 13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
 • 13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.
 • 13.a Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande, en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.
 • 13.b Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.

Klicka här för att läsa mer om mål 13 på engelska.

* Med beaktande av att Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.


Visa alla indikatorer för mål 13


Tips på vad du kan göra för mål 13

 • Kompensera för dina koldioxidutsläpp! Du kan räkna ut ditt koldioxidavtryck och handla klimatkredit på http://climateneutralnow.org/Pages/How.aspx
 • Utsläpp från boskap står för 14.5 % av alla växthusgaser orsakade av människan. Genom att minska konsumtionen av kött och förbättra våra jordbruksmetoder så kan vi minska den siffran.
 • Cykla, gå eller använd kollektivtrafiken. Minska antalet bilresor genom att endast använda bilen då ni är en större grupp.
 • Sprid kunskap om klimatförändringarna bland barn och unga så de kan lära sig mer om hur vi kan bekämpa dem. Det här är avgörande för att alla ska kunna leva hållbart i framtiden.

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

 • Were knocking out cancer left right and center In thehellip
 • Malaria kills a child every 2 minutes We know howhellip
 • The facts are therethanks to global activists like nimkoali andhellip
 • On Tuesday we celebrate WorldDayOfSocialJustice Statistics show that democracies havehellip
 • Today is the WorldDayOfSocialJustice These words from Martin Luther Kinghellip
 • Its time for FactFriday! We can follow the example sethellip