5

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.


Delmål

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

Läs mer

5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

Läs mer

5.3 Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning

Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

Läs mer

5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet

Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.

Läs mer

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Läs mer

5.6 Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser.

Läs mer

5.A Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella tjänster

Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

Läs mer

5.B Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik

Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

Läs mer

5.C Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet

Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

Läs mer

5.2.1

Proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years and older subjected to physical, sexual or psychological violence by a current or former intimate partner in the previous 12 months, by form of violence and by age

5.2.2

Proportion of women and girls aged 15 years and older subjected to sexual violence by persons other than an intimate partner in the previous
12 months, by age and place of occurrence

5.3.1

Proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union before age 15 and before age 18

5.3.2

Proportion of girls and women aged 15-49 years who have undergone female genital mutilation/cutting, by age

5.4.1

Proportion of time spent on unpaid domestic and care work, by sex, age and location

5.5.1

Proportion of seats held by women in national parliaments and local governments

5.5.2

Proportion of women in managerial positions

5.6.1

Proportion of women aged 15-49 years who make their own informed decisions regarding sexual relations, contraceptive use and reproductive health care

5.6.2

Number of countries with laws and regulations that guarantee women aged 15-49 years access to sexual and reproductive health care, information and education

5.A.1

(a) Proportion of total agricultural population with ownership or secure rights over agricultural land, by sex; and (b) share of women among owners or rights-bearers of agricultural land, by type of tenure

5.A.2

Proportion of countries where the legal framework (including customary law) guarantees women’s equal rights to land ownership and/or control

5.B.1

Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex

5.C.1

Proportion of countries with systems to track and make public allocations for gender equality and women’s empowerment


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter


Endast 9 % av förhandlare vid fredsprocesser och 22 % av världens parlamentariker är kvinnor. Visa stöd och stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.

2

Gör din röst hörd


Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende. Dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.

3

Anordna en karriärdag


Anordna en inspirerande karriärdag för att utmana stereotyper om kvinnliga yrken. Bjud in kvinnor från affärsvärlden och kvinnliga entreprenörer till din skola som kan hålla en föreläsning om sig själva och sina karriärer.


#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu