2

Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever ungefär 850 miljoner människor i världen i hunger. Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda.

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.


Delmål

2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla

Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

Läs mer

2.2 Utrota alla former av felnäring

Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers näringsbehov

Läs mer

2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter

Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till förädling och sysselsättning utanför jordbruket.

Läs mer

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark och jordkvaliteten.

Läs mer

2.5 Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen

Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur samt deras besläktade vilda arter, bland annat med hjälp av välskötta och diversifierade frö- och växtbanker på nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde till samt rimlig och rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid användning av genetiska resurser och därmed förknippad traditionell kunskap, i enlighet med internationella avtal.

Läs mer

2.A Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och genbanker

Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt samarbete, i infrastruktur på landsbygden, forsknings- och rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling samt genbanker för växter och husdjur i syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna.

Läs mer

2.B Förhindra handelsbegränsningar och marknadsstörningar, inklusive genom ett avskaffande av exportsubventioner, för jordbruksprodukter

Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på världsmarknaderna för jordbruksprodukter, inklusive genom att parallellt avskaffa alla former av exportsubventioner inom jordbruket liksom alla exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med mandatet för Doharundan.

Läs mer

2.C Skapa stabila marknader för jordbruksråvaror och snabb tillgång till marknadsinformation

Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och derivatmarknader för jordbruksråvaror. Underlätta tillgången till aktuell marknadsinformation, inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till att begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser

Läs mer

2.1.1

Prevalence of undernourishment

2.1.2

Prevalence of moderate or severe food insecurity in the population, based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES)

2.2.1

Prevalence of stunting (height for age +2 or 2.3.1 Volume of production per labour unit by classes of farming/pastoral/forestry enterprise size

2.3.2

Average income of small-scale food producers, by sex and indigenous status

2.4.1

Proportion of agricultural area under productive and sustainable agriculture

2.A.1

The agriculture orientation index for government expenditures

2.A.2

Total official flows (official development assistance plus other official flows) to the agriculture sector

2.B.1

Producer Support Estimate

2.B.2

Agricultural export subsidies

2.C.1

Indicator of food price anomalies


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Donera mat och livsmedel


Härbärgen och flyktingförläggningar tar oftast gärna emot mat och andra livsmedelsartiklar för att hjälpa behövande. Finns det någon i din kommun som du kan donera till?

2

Spela Free Rice


Spela FN:s frågespel Free Rice varje dag. När du svarar på en fråga i Free Rice så skänker ett företag 10 riskorn till FN-projekt för att minska hungern i världen.

3

Köp närproducerat


Stötta lokala bönder genom att köpa närproducerad mat och bidra på så sätt till hållbara system för livsmedelsproduktion


#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu