3

God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Läs på lättläst svenska

Att vara frisk är viktigt för en människa för att hon ska kunna leva och hjälpa till så att samhället utvecklas. För att må bra behöver människor pengar, natur och andra människor att leva tillsammans med. Detta gäller människor i alla åldrar.

Människans hälsa är bättre i dag. Sedan 1990 har barnadödligheten* minskat till hälften. Samhället måste hjälpa till, så att människor inte blir sjuka. Om människor blir sjuka har de rätt till bra vård.

Svåra ord

  • Hälsa och välbefinnande: att vara frisk och må bra.
  • Barnadödlighet: när barn dör före femårsåldern.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 3.1: Minska mödradödligheten

3.1 Minska mödradödligheten

Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.

Läs mer
Ikon för delmål 3.2: Förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år

3.2 Förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år

Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.

Läs mer
Ikon för delmål 3.3: Bekämpa smittsamma sjukdomar

3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar

Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.

Läs mer
Ikon för delmål 3.4: Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Läs mer
Ikon för delmål 3.5: Förebygg och behandla drogmissbruk

3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Läs mer
Ikon för delmål 3.6: Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken

3.6 Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken

Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.

Läs mer
Ikon för delmål 3.7: Tillgängliggör reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla

3.7 Tillgängliggör reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.

Läs mer
Ikon för delmål 3.8: Tillgängliggör sjukvård för alla

3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla

Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.

Läs mer
Ikon för delmål 3.9: Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar

3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar

Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark

Läs mer
Ikon för delmål 3.A: Genomför Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll

3.A Genomför Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll

Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt.

Läs mer
Ikon för delmål 3.B: Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla

3.B Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla

Stödja forskning om och utveckling av vaccin och läkemedel mot de smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer. Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-deklarationen om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det bekräftas att utvecklingsländerna har rätt att fullt ut utnyttja den flexibilitet som avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda folkhälsan och, framför allt, säkerställa att alla har tillgång till läkemedel.

Läs mer
Ikon för delmål 3.C: Öka finansiering och personal till utvecklingsländers hälso- och sjukvård

3.C Öka finansiering och personal till utvecklingsländers hälso- och sjukvård

Väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom insatserna för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, särskilt i de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Läs mer
Ikon för delmål 3.D: Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker

3.D Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker

Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.

Läs mer

3.1.1

Maternal mortality ratio

3.1.2

Proportion of births attended by skilled health personnel

3.2.1

Under-five mortality rate 3.2.2 Neonatal mortality rate

3.3.1

Number of new HIV infections per 1,000 uninfected population, by sex, age and key populations

3.3.2

Tuberculosis incidence per 1,000 population

3.3.3

Malaria incidence per 1,000 population

3.3.4

Hepatitis B incidence per 100,000 population

3.3.5

Number of people requiring interventions against neglected tropical diseases

3.4.1

Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease

3.4.2

Suicide mortality rate

3.5.1

Coverage of treatment interventions (pharmacological, psychosocial and rehabilitation and aftercare services) for substance use disorders

3.5.2

Harmful use of alcohol, defined according to the national context as alcohol per capita consumption (aged 15 years and older) within a calendar year in litres of pure alcohol

3.6.1

Death rate due to road traffic injuries

3.7.1

Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods

3.7.2

Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 years) per 1,000 women in that age group

3.8.1

Coverage of essential health services (defined as the average coverage of essential services based on tracer interventions that include reproductive, maternal, newborn and child health, infectious diseases, non-communicable diseases and service capacity and access, among the general and the most disadvantaged population)

3.8.2

Number of people covered by health insurance or a public health system per 1,000 population

3.9

By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination
Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (E/CN.3/2016/2/Rev.1)

3.9.1

Mortality rate attributed to household and ambient air pollution

3.9.2

Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services)

3.9.3

Mortality rate attributed to unintentional poisoning

3.A.1

Age-standardized prevalence of current tobacco use among persons aged 15 years and older

3.B.1

Proportion of the population with access to affordable medicines and vaccines on a sustainable basis

3.B.2

Total net official development assistance to medical research and basic health sectors

3.C.1

Health worker density and distribution

3.D.1

International Health Regulations (IHR) capacity and health emergency preparedness


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Volontära på sjukhus


Du kan hjälpa till som volontär på ett sjukhus! Sjukhus tar gärna emot hjälp från frivilliga som kan hjälpa till att ringa patienters anhöriga, hämta kaffe eller visa besökare vägen.

2

Minska föroreningar och användandet av kemikalier


Undersök och diskutera hur din skola kan implementera hållbara metoder för att minska användandet av skadliga kemikalier och föroreningar som har en negativ påverkan på människors hälsa.

3

Vaccinera dig


Se till att du är vaccinerad. Det är en enkel sak du kan göra för att se till att du håller dig friskare. Att du är vaccinerad är också bra för samhället i stort.

Visa alla tips

4

Ta ansvar i trafiken

1,25 miljoner människor dör varje år på vägar runt om i världen. Vi kan tillsammans förebygga detta genom att känna till trafikregler samt genom att hålla god ton mot andra förare och fotgängare ute i trafiken.

5

Donera blod

Att donera blod är en enkel sak du kan göra som kan göra en väldigt stor skillnad för en annan persons hälsa och välmående. Om du kan, försök att se till att donera blod regelbundet.

6

Tala öppet

Tala öppet om sexuell och reproduktiv hälsa med dina vänner och i din familj.

7

Få koll på konsekvenserna av alkohol- och drogmissbruk

Om du har koll på konsekvenserna av alkohol- och drogmissbruk minskar du risken att påverka din hälsa negativt. Dra dig inte för att be om hjälp eller stöd om du behöver!

8

Gör ett studiebesök på ett sjukhus

Var med och anordna ett studiebesök på ett sjukhus för din klass för att få bättre koll på hur arbetet på ett sjukhus går till.

9

Ta hand om dig själv

Det viktigaste är att ta hand om dig själv genom att leva en hälsosam livsstil. Ät en balanserad kost och motionera regelbundet. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att gå 10,000 steg varje dag.

10

Undvik röka och dricka

Undvik vanor som att röka och dricka eftersom det ökar risken för sjukdomar och olyckor.

11

Håll dig informerad

Håll dig informerad om hur du förhindrar sjukdomar som HIV/AIDS, malaria och tuberkulos.

12

Uppmana beslutsfattare

Uppmana beslutsfattare att anta lagar som ökar tillgången till sjukvård för alla.

13

Låt skolan föregå med gott exempel

Undersök och diskutera hur din skola kan implementera hållbara metoder för att minska användandet av skadliga kemikalier och föroreningar som har en negativ påverkan på människors hälsa.

14

Öka kunskapen om mental hälsa

Bidra till att öka kunskapen om mental ohälsa som depression, drogmissbruk eller alzheimers.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 3?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 3?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.