6

Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.


Delmål

6.1 Säkert dricksvatten för alla

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

Läs mer

6.2 Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.

Läs mer

6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

Läs mer

6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

Läs mer

6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser

Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

Läs mer

6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

Läs mer

6.A Utöka det vatten- och sanitetsrelaterade stödet till utvecklingsländer

Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklusive genom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, återvinning och återanvändning.

Läs mer

6.B Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering

Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

Läs mer

6.1.1

Proportion of population using safely managed drinking water services

6.2.1

Proportion of population using safely managed sanitation services, including a hand-washing facility with soap and water

6.3.1

Proportion of wastewater safely treated

6.3.2

Proportion of bodies of water with good ambient water quality

6.4.1

Change in water-use efficiency over time

6.4.2

Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources

6.5.1

Degree of integrated water resources management implementation (0-100)

6.5.2

Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperation

6.6.1

Change in the extent of water-related ecosystems over time

6.A.1

Amount of water- and sanitation-related official development assistance that is part of a government-coordinated spending plan

6.B.1

Proportion of local administrative units with established and operational policies and procedures for participation of local communities in water and sanitation management


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Hjälp till att städa upp


Gå ihop med ett gäng på ditt jobb eller i din skola och hjälp till att rensa upp i något smutsigt och skräpigt vattendrag i närheten av där du bor.

2

Spola inte ner skräp


Spola aldrig ner skräp, tamponger eller farliga kemikalier och mediciner i toaletten. Det förorenar floder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa.

3

Uppmärksamma vattendagarna


Uppmärksamma Världsvattendagen (den 22 mars) och Världstoalettdagen (den 19 november) varje år. Passa på att använda dagen för att samla in pengar till en organisation som arbetar med att öka tillgången till vatten och sanitet.


#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu