8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.


Delmål

8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt

Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

Läs mer

8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

Läs mer

8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet

Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

Läs mer

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

Läs mer

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Läs mer

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik

Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Läs mer

8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete

Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

Läs mer

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Läs mer

8.9 Främja gynnsam och hållbar turism

Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Läs mer

8.10 Tillgång till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla

Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka tillgången till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.

Läs mer

8.A Öka handelsstödet Aid for Trade för utvecklingsländer

Öka det handelsrelaterade stödet (Aid for Trade) till utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, bland annat genom det förstärkta integrerade ramverket för handelsrelaterat tekniskt bistånd till de minst utvecklade länderna (Enhanced Integrated Framework for Trade-related technical Assistance to Least Developed Countries).

Läs mer

8.B Utarbeta en global strategi för ungdomssysselsättning

Senast 2020 utarbeta och börja tillämpa en global strategi för ungdomssysselsättning samt genomföra Internationella Arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.

Läs mer

8.1.1

Annual growth rate of real GDP per capita

8.2.1

Annual growth rate of real GDP per employed person

8.3.1

Proportion of informal employment in non-agriculture employment, by sex

8.4.1

Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP

8.4.2

Domestic material consumption, domestic material consumption per capita, and domestic material consumption per GDP

8.5.1

Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age and persons with disabilities

8.5.2

Unemployment rate, by sex, age and persons with disabilities

8.6.1

Proportion of youth (aged 15-24 years) not in education, employment or training

8.7.1

Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child labour, by sex and age

8.8.1

Frequency rates of fatal and non-fatal occupational injuries, by sex and migrant status

8.8.2

Increase in national compliance of labour rights (freedom of association and collective bargaining) based on International Labour Organization (ILO) textual sources and national legislation, by sex and migrant status

8.9.1

Tourism direct GDP as a proportion of total GDP and in growth rate

8.9.2

Number of jobs in tourism industries as a proportion of total jobs and growth rate of jobs, by sex

8.10.1

Number of commercial bank branches and automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults

8.10.2

Proportion of adults (15 years and older) with an account at a bank or other financial institution or with a mobile-money-service provider

8.A.1

Aid for Trade commitments and disbursements

8.B.1

Total government spending in social protection and employment programmes as a proportion of the national budgets and GDP


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Handla hållbart


Handla endast från företag som använder hållbara material, bryr sig om miljön och behandlar sina anställda rättvist. Kräv även att alla företag börjar arbeta på det viset!

2

Anordna mentorskapsprogram


Hjälp unga människor att ta sig in på arbetsmarknaden genom att anordna ett mentorskapsprogram. Be erfarna människor i arbetslivet att komma till din skola och ställa upp som mentorer och dela med sig av sina tips och erfarenheter.

3

Handla lokalt


Genom att handla från lokala företag och lokala producenter så stöttar du företag i din närhet och ger de en bättre chans att växa ekonomiskt. I det långa loppet ger det en bättre ekonomi där du bor.


#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu