12

Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.


Delmål

12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.

Läs mer

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

Läs mer

12.3 Halvera matsvinnet i världen

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Läs mer

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Läs mer

12.5 Minska mängden avfall markant

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Läs mer

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Läs mer

12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling

Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

Läs mer

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Läs mer

12.A Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och tekniska kapacitet för hållbar konsumtion och produktion

Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att utvecklas i riktning mot mer hållbarar konsumtions- och produktionsmönster.

Läs mer

12.B Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism

Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Läs mer

12.C Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster

Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom att undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden. Detta kan till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan politik måste ta full hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och minimera eventuella negativa effekter på deras utveckling på ett sätt som skyddar de fattiga och de berörda samhällena.

Läs mer

12.1.1

Number of countries with sustainable consumption and production (SCP) national action plans or SCP mainstreamed as a priority or a target into national policies

12.2.1

Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP

12.2.2

Domestic material consumption, domestic material consumption per capita, and domestic material consumption per GDP

12.3.1

Global food loss index

12.4.1

Number of parties to international multilateral environmental agreements on hazardous waste, and other chemicals that meet their commitments and obligations in transmitting information as required by each relevant agreement

12.4.2

Hazardous waste generated per capita and proportion of hazardous waste treated, by type of treatment

12.5.1

National recycling rate, tons of material recycled

12.6.1

Number of companies publishing sustainability reports

12.7.1

Number of countries implementing sustainable public procurement policies and action plans

12.8.1

Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable development (including climate change education) are mainstreamed in (a) national education policies;
(b) curricula; (c) teacher education; and (d) student assessment

12.A.1

Amount of support to developing countries on research and development for sustainable consumption and production and environmentally sound technologies

12.B.1

Number of sustainable tourism strategies or policies and implemented action plans with agreed monitoring and evaluation tools

12.C.1

Amount of fossil-fuel subsidies per unit of GDP (production and consumption) and as a proportion of total national expenditure on fossil fuels


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Planera ditt resande


Planera ditt resande! Ta med kaffe eller te i termos och förbered snacks och mat hemma. På så vis minskar du förbrukningen av förpackningar och drar ned din andel skräp.

2

Minska på plasten


Minska på plasten! Köp tandborste i bambu, använd bivaxduk istället för plastfolie och skippa engångsprodukterna.

3

Köp ful frukt


Mellan 20-50 % av all mat som produceras slängs. Bland annat slängs frukt och grönt som har en annan färg eller form. Hjälp till att vända trenden genom att köpa råvaror som ser lite knasiga ut. De smakar lika gott!


#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu