Rensa

För företag

Företag har en central roll i arbetet för att nå Globala målen. Här kan du ta reda på hur ditt företag kan bidra till en hållbar utveckling!

Om Globala målen

Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030. Läs mer om Globala målen här!

Vad kan ditt företag göra?

För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Oavsett hur stort eller litet ditt företag är och oavsett bransch kan alla företag bidra till Globala målen. I grunden handlar det om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led.

Om du vill ha konkreta tips på hur vad ditt företag kan göra för att bidra till Globala målen kan du använda denna guide framtagen av UN Global Compact, GRI och World Business Council for Sustainable Development: SDG Compass. Där får du steg för steg tips på hur ditt företag kan integrera målen i er verksamhet.

På UNDP driver vi flera projekt som riktar sig till företag eller där företag är vår partner. Vi samarbetar bland annat med företag inom finansbranschen för att mobilisera välbehövt kapital för att finansiera genomförandet av Globala målen runt om i världen, inte minst i låginkomstländer. Att uppnå Globala målen till år 2030 kommer kräva investeringar på mellan 5 och 7 biljoner US dollar per år. Det är mycket pengar och det internationella biståndet kommer inte räcka till. Den goda nyheten är att det inte saknas privat kapital utan det finns ca 256 biljoner US dollar på den globala kapitalmarknaden som kan göra underverk om de investeras i hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om några av UNDP:s främsta projekt som riktar sig till företag:

SDG Impact

SDG Impact lanserades i New York 25 september 2018 och är ett initiativ där UNDP arbetar tillsammans med den privata sektorn för att säkerställa hållbara investeringar. Med Globala målen som grund tillhandahåller UNDP genom SDG Impact företagen med stöd och riktlinjer i investeringsbeslut genom teknisk kompetens, landspecifika data och engagemang på outnyttjade marknader. UNDP vill hjälpa investerare och företag att anpassa och förändra sina strategier för att leverera finansiellt, socialt och miljömässigt hållbara resultat.

SDG Accelerator for SMEs

SDG Accelerator för små och medelstora företag är ett program som testas av UNDP i Danmark under 2018 och 2019 tillsammans med 30 företag och målet är därefter att lansera programmet i ett flertal andra länder. Genom SDG Accelerator for SMEs tar UNDP med de deltagande företagen på en innovationsresa under 6–12 månader för att utveckla innovativa lösningar som både ger affärspotential och en positiv inverkan på Globala målen. Under programmets gång får deltagarna bland annat träffa internationella experter från UNDP och guidning i hur de ska nå framgång med sina nya affärsmodeller.

Business Call to Action

Business Call to Action (BCtA) leds av UNDP i samarbete med en rad internationella partner och är den största globala plattformen för inkluderande företagande som stöttar företag i uppbyggandet och implementeringen av effektiva och kommersiellt gångbara affärsmodeller som inkluderar och gynnar människor i basen av den ekonomiska pyramiden. BCtA är en plattform för att visa innovativa, effektiva och inkluderande affärsmodeller med ett brett, tvärsektoriellt och inflytelserikt nätverk.

Om UNDP

Globalamålen.se drivs av UNDP (FN:s utvecklingsprogram). UNDP finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030. UNDP i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer

UNDP och företag

Företag är en strategisk partner för UNDP för att uppnå visionen om att hjälpa länder uppnå en hållbar utveckling. UNDP:s samarbete med företag genomförs på flera olika sätt i de 170 länder vi verkar i:

  • Vi skapar förutsättningar för samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att hitta gemensamma lösningar på en bredd av samhällsutmaningar.
  • Vi arbetar tillsammans med företag för att människor i låginkomstgrupper ska inkluderas i värdekedjor som producenter, leverantörer, anställda och konsumenter.
  • Tillsammans med den företag arbetar vi med att hitta nya affärsmodeller och lösningar för att uppnå en hållbar tillväxt som värnar om människan och miljön.
  • Genom innovativa finansierings- och partnerskapslösningar mobiliserar vi privat kapital för genomförandet av Globala målen.
Läs mer

Kontakta UNDP i Sverige

Är du intresserad och vill veta mer om UNDP:s arbete med företag? Kontakta Albert Askeljung, projektledare på UNDP i Sverige: albert.askeljung@undp.org.

Om du har frågor om hur ditt företag får använda Globala målen-ikonerna ber vi dig att mejla dina frågor till denna adress (på engelska): sdgpermissions@un.org. En guide för hur du får använda ikonerna hittar du här.