11

Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.


Delmål

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad

Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

Läs mer

11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Läs mer

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

Läs mer

11.4 Skydda världens kultur- och naturarv

Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Läs mer

11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta situationer.

Läs mer

11.6 Minska städers miljöpåverkan

Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

Läs mer

11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering

Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

Läs mer

11.B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering

Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.

Läs mer

11.C Bistå de minst utvecklade länderna med hållbar och motståndskraftig byggnation

Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom finansiellt och tekniskt bistånd, att bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av lokala material.

Läs mer

11.1.1

Proportion of urban population living in slums, informal settlements or inadequate housing

11.2.1

Proportion of population that has convenient access to public transport, by sex, age and persons with disabilities

11.3.1

Ratio of land consumption rate to population growth rate

11.3.2

Proportion of cities with a direct participation structure of civil society in urban planning and management that operate regularly and democratically

11.4.1

Total expenditure (public and private) per capita spent on the preservation, protection and conservation of all cultural and natural heritage, by type of heritage (cultural, natural, mixed and World Heritage Centre designation), level of government (national, regional and local/municipal), type of expenditure (operating expenditure/investment) and type of private funding (donations in kind, private non-profit sector and sponsorship)

11.5.1

Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster per 100,000 peoplea

11.5.2

Direct disaster economic loss in relation to global GDP, including disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic services

11.6.1

Proportion of urban solid waste regularly collected and with adequate final discharge out of total urban solid waste generated, by cities

11.6.2

Annual mean levels of fine particulate matter (e.g. PM2.5 and PM10) in cities (population weighted)

11.7.1

Average share of the built-up area of cities that is open space for public use for all, by sex, age and persons with disabilities

11.7.2

Proportion of persons victim of physical or sexual harassment, by sex, age, disability status and place of occurrence, in the previous 12 months

11.A.1

Proportion of population living in cities that implement urban and regional development plans integrating population projections and resource needs, by size of city

11.B.1

Proportion of local governments that adopt and implement local disaster risk reduction strategies in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030a

11.B.2

Number of countries with national and local disaster risk reduction strategies

11.C.1

Proportion of financial support to the least developed countries that is allocated to the construction and retrofitting of sustainable, resilient and resource-efficient buildings utilizing local materials


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Ta hand om offentliga utrymmen


Gör ditt bästa för att ta hand om offentliga utrymmen. Samla ihop ett gäng kompisar eller en grupp från din arbetsplats eller skola och samla skräp en dag!

2

Åk inte bil i onödan


Promenera, cykla eller åk med kollektivtrafik till jobbet eller skolan. Spara bilresorna till de tillfällen du verkligen behöver.

3

Lär dig om vad du ska göra


Organisera och uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av en kris eller naturkatastrof.


#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu