15

Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.


Delmål

15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

Läs mer

15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar

Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

Läs mer

15.3 Stoppa ökenspridning och återställ förstörd mark

Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.

Läs mer

15.4 Bevara bergsekosystem

Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras biologiska mångfald, i syfte att öka deras förmåga att producera nytta som behövs för en hållbar utveckling.

Läs mer

15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Läs mer

15.6 Främja tillträde till och rättvis vinstdelning av genetiska resurser

Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet med internationella avtal.

Läs mer

15.7 Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter

Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter.

Läs mer

15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem

Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.

Läs mer

15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.

Läs mer

15.A Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald

Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Läs mer

15.B Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog

Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.

Läs mer

15.C Bekämpa tjuvjakt och illegal handel

Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällena.

Läs mer

15.1.1

Forest area as a proportion of total land area

15.1.2

Proportion of important sites for terrestrial and freshwater biodiversity that are covered by protected areas, by ecosystem type

15.2.1

Progress towards sustainable forest management

15.3.1

Proportion of land that is degraded over total land area

15.4.1

Coverage by protected areas of important sites for mountain biodiversity

15.4.2

Mountain Green Cover Index 15.5.1 Red List Index

15.6.1

Number of countries that have adopted legislative, administrative and policy frameworks to ensure fair and equitable sharing of benefits

15.7.1

Proportion of traded wildlife that was poached or illicitly trafficked

15.8.1

Proportion of countries adopting relevant national legislation and adequately resourcing the prevention or control of invasive alien species

15.9.1

Progress towards national targets established in accordance with Aichi Biodiversity Target 2 of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020

15.A.1

Official development assistance and public expenditure on conservation and sustainable use of biodiversity and ecosystems

15.B.1

Official development assistance and public expenditure on conservation and sustainable use of biodiversity and ecosystems

15.C.1

Proportion of traded wildlife that was poached or illicitly trafficked


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Öppna hotell


Öppna ett insektshotell! Det är inte bara bra för den biologiska mångfalden, utan lockar även till sig djur som förbättrar skörden av frukt och bär i din trädgård.

2

Ät vegetariskt


Att äta vegetariskt hjälper den biologiska mångfalden. Om du äter kött kan du fråga efter naturbeteskött – det är kött som kommer från djur som betat i de svenska hagmarkerna. Då hjälper du både insekter, blommor och fåglar.

3

Köp certifierat och ekologiskt


Se till att köpa certifierat och ekologiskt när du konsumerar tropiska grödor såsom bananer, choklad och kaffe.


#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu