13

Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*

* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Det globala arbetet för att uppnå mål 13 och bekämpa klimatförändringarna konkretiseras ytterligare i Klimatkonventionen och Parisavtalet. Klimatkonventionen är en global konvention med åtgärder för att stoppa klimatförändringarna. Klimatkonventionen undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. Till Klimatkonventionen hör Parisavtalet, ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska begränsas till under två grader, med strävan efter att begränsa den till 1,5 grader. Detta ska framförallt uppnås genom att minska utsläppen av växthusgaser. En annan del av avtalet handlar om att ge stöd till dem som drabbas av klimatförändringarnas effekter och öka möjligheterna till klimatanpassning.

Läs på lättläst svenska

Klimatet förändras och det är ett riktigt hot mot hela mänskligheten. Utsläppen* av växthusgaser i miljön ökar. Risken för att temperaturen på jorden ökar mer än två grader är stor. Det kan bli mycket farligt för alla våra system i naturen, vattnet i havet, produktionen av mat, tillgången till vatten, hälsan och säkerheten för människor. Det kan också leda till fler naturkatastrofer*.

Redan nu ser vi hur farliga dessa förändringar är och därför måste vi göra något. Genom utbildning, nya idéer och nya lagar kan vi göra viktiga förändringar för klimatet och för att skydda planeten. Förändringarna ger också stora möjligheter att göra vår infrastruktur modernare. Det kommer att skapa nya jobb och det är bra för en positiv utveckling i hela världen.

Svåra ord

  • Utsläpp: att släppa ut något i miljön till exempel från bilar, båtar och flyg.
  • Naturkatastrof: till exempel översvämningar.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 13.1: Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

Läs mer
Ikon för delmål 13.2: Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Läs mer
Ikon för delmål 13.3: Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Läs mer
Ikon för delmål 13.A: Implementera FN:s ramkonvention om klimatförändringar

13.A Implementera FN:s ramkonvention om klimatförändringar

Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande, en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.

Läs mer
Ikon för delmål 13.B: Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och förvaltning

13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och förvaltning

Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.

Läs mer

13.1.1

Number of countries with national and local disaster risk reduction strategies

13.1.2

Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster per 100,000 people

13.2.1

Number of countries that have communicated the establishment or operationalization of an integrated policy/strategy/plan which increases their ability to adapt to the adverse impacts of climate change, and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development in a manner that does not threaten food production (including a national adaptation plan, nationally determined contribution, national communication, biennial update report or other)

13.3.1

Number of countries that have integrated mitigation, adaptation, impact reduction and early warning into primary, secondary and tertiary curricula

13.3.2

Number of countries that have communicated the strengthening of institutional, systemic and individual capacity-building to implement adaptation, mitigation and technology transfer, and development actions

13.A.1

Mobilized amount of United States dollars per year starting in 2020 accountable towards the $100 billion commitment

13.B.1

Number of least developed countries and small island developing States that are receiving specialized support, and amount of support, including finance, technology and capacity-building, for mechanisms for raising capacities for effective climate change-related planning and management, including focusing on women, youth and local and marginalized communities


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Klimatkompensera ditt resande


Du kan klimatkompensera för ditt resande genom att stötta olika projekt runt om i världen som är bra för klimatet! På FN:s sida climateneutralnow.org kan du se hur stort ekologiskt fotavtryck du gör och läsa mer om att klimatkompensera.

2

Minska på köttet


Utsläpp från boskap står för 14,5 % av alla växthusgaser. Genom att minska konsumtionen av kött så kan vi minska den siffran.

3

Minska ditt flygande


Minska ditt flygande! Svenskarnas flygande har fördubblats sedan 1990-talet. Testa att ta tåget istället eller varför inte undersöka resmål i ditt närområde?

Visa alla tips

4

Spara elektricitet

Du kan spara mycket elektricitet genom att koppla in dina prylar i ett grenuttag som du stänger av när du inte använder prylarna. Det är bra både för jorden och för din ekonomi.

5

Stå upp för klimatet!

Gör din röst hörd för klimatet och försök få politiker och andra att göra saker som ger ett bättre klimat på jorden.

6

Börja källsortera hemma eller i skolan

Sätt upp speciella kärl för att källsortera skräp hemma och i skolan. När du källsorterar ditt skräp kan det återvinnas vilket är bättre för miljön. Dessutom är det jätteskönt att källsortera eftersom man inte behöver ta hand om soporna lika ofta eftersom det tar längre tid för soptunnorna att bli fulla!

7

Tillräckligt med luft i bildäcken

Se till att du har tillräckligt med luft i bildäcken. Om du har tillräckligt med luft i bildäcken så drar din bil mindre bränsle, och när din bil drar mindre bränsle så är den snällare mot miljön.

8

Undvik bilen

Cykla, gå eller använd kollektivtrafiken. Minska antalet bilresor genom att endast använda bilen då ni är en större grupp.

9

Sprid kunskap

Sprid kunskap om klimatförändringarna bland barn och unga så de kan lära sig mer om hur vi kan bekämpa dem. Det här är avgörande för att alla ska kunna leva hållbart i framtiden.

10

Lufttorka

Låt ditt hår och dina kläder lufttorka istället för att använda hårtork, torktumlare och torkskåp.

11

Köp bara den mat du kommer äta

Visste du att mellan 20-50 % av all mat vi köper slängs? Handla bara det du behöver och som du kommer äta.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 13?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 13?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.