17

Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.

Läs på lättläst svenska

Världen hänger ihop mer än någonsin tidigare. De globala målen kan bli verklighet bara genom globala samarbeten. Att nå de globala målen kräver global solidaritet* och att alla får del av ekonomiska resurser för att inget land eller någon grupp ska lämnas utanför. Men det behövs också internationella investeringar och samordning för att trygga ett nytänkande kring teknisk utveckling, rättvis handel*, säker kontroll och hjälp vid katastrofer.

Att utbyta kunskap, specialkunskap, teknik och ekonomiska resurser med varandra är alla viktiga delar för att nå de globala målen. Det är speciellt viktigt för att kunna hjälpa de fattigaste och mest sårbara länderna med deras behov. Mål 17 ger många olika verktyg för att de globala målen ska kunna bli verklighet.

Svåra ord

  • Solidaritet: vilja att hjälpa andra.
  • Rättvis handel: att köpa och sälja varor och tjänster på bra villkor.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 17.1: Öka inhemsk kapacitet för skatte- och andra intäkter

17.1 Öka inhemsk kapacitet för skatte- och andra intäkter

Stärka den inhemska resursmobiliseringen, inklusive genom internationellt stöd till utvecklingsländerna, för att förbättra den inhemska kapaciteten att ta upp skatter och andra intäkter.

Läs mer
Ikon för delmål 17.2: Implementera alla åtaganden för utvecklingsbistånd

17.2 Implementera alla åtaganden för utvecklingsbistånd

De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd, inklusive många utvecklade länders åtagande att nå målet att ge 0,7 procent av BNI till utvecklingsländer och 0,15–0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna. De länder som ger offentligt utvecklingsbistånd uppmanas att överväga att fastställa ett mål om att ge minst 0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna.

Läs mer
Ikon för delmål 17.3: Mobilisera finansiella resurser till utvecklingsländer

17.3 Mobilisera finansiella resurser till utvecklingsländer

Mobilisera additionella finansiella resurser till utvecklingsländerna från många olika källor.

Läs mer
Ikon för delmål 17.4: Bistå utvecklingsländer med att uppnå hållbar skuldsättning

17.4 Bistå utvecklingsländer med att uppnå hållbar skuldsättning

Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning genom en samordnad politik som syftar till att, när så är lämpligt, främja skuldfinansiering, skuldlättnad och skuldomstrukturering samt åtgärda kraftigt skuldtyngda fattiga länders utlandsskuld för att minska skuldbördan.

Läs mer
Ikon för delmål 17.5: Investera i de minst utvecklade länderna

17.5 Investera i de minst utvecklade länderna

Anta och genomföra investeringsfrämjande regleringar för de minst utvecklade länderna.

Läs mer
Ikon för delmål 17.6: Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation

17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation

Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella trepartssamarbetet kring och tillgången till vetenskap, teknik och innovation samt öka kunskapsutbytet på gemensamt överenskomna villkor, inklusive genom förbättrad samordning mellan befintliga mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global mekanism för teknikfrämjande.

Läs mer
Ikon för delmål 17.7: Främja hållbar teknologi i utvecklingsländer

17.7 Främja hållbar teknologi i utvecklingsländer

Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och förmånsvillkor, på villkor som överenskommits mellan parterna.

Läs mer
Ikon för delmål 17.8: Stärka den vetenskapliga, tekniska och innovativa kapaciteten för de minst utvecklade länderna

17.8 Stärka den vetenskapliga, tekniska och innovativa kapaciteten för de minst utvecklade länderna

Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade länderna samt öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik.

Läs mer
Ikon för delmål 17.9: Öka kapaciteten för implementering av Globala målen i utvecklingsländer

17.9 Öka kapaciteten för implementering av Globala målen i utvecklingsländer

Öka det internationella stödet för genomförande av effektiv och riktad kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna till stöd för nationella planer för att genomföra alla målen för hållbar utveckling, inklusive genom samarbete nord–syd och syd–syd samt trepartssamarbete.

Läs mer
Ikon för delmål 17.10: Främja ett multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen

17.10 Främja ett multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen

Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen, inklusive genom att slutföra förhandlingarna enligt utvecklingsagendan från Doha.

Läs mer
Ikon för delmål 17.11: Öka utvecklingsländers export

17.11 Öka utvecklingsländers export

Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i synnerhet i syfte att fördubbla de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020.

Läs mer
Ikon för delmål 17.12: Avveckla handelshinder för de minst utvecklade länderna

17.12 Avveckla handelshinder för de minst utvecklade länderna

Se till att alla de minst utvecklade länderna inom fastställda tidsramar bereds varaktigt tull- och kvotfritt marknadstillträde, i överensstämmelse med Världshandelsorganisationens beslut, inklusive genom att säkerställa att preferentiella ursprungsregler som gäller för import från de minst utvecklade länderna är genomblickbara och enkla, samt bidra till att underlätta marknadstillträde.

Läs mer
Ikon för delmål 17.13: Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen

17.13 Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen

Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom politisk samordning och samstämmig politik.

Läs mer
Ikon för delmål 17.14: Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.

Läs mer
Ikon för delmål 17.15: Respektera nationellt ledarskap för genomförande av politik för att uppnå Globala målen

17.15 Respektera nationellt ledarskap för genomförande av politik för att uppnå Globala målen

Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

Läs mer
Ikon för delmål 17.16: Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling

17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Läs mer
Ikon för delmål 17.17: Uppmuntra effektiva partnerskap

17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap

Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

Läs mer
Ikon för delmål 17.18: Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data

17.18 Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data

Till 2020 öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna, inklusive de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling, för att avsevärt öka tillgången på aktuella och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter inkomst, kön, ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geografisk plats och andra nationellt relevanta aspekter.

Läs mer
Ikon för delmål 17.19: Utveckla nya sätt att mäta framsteg

17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg

Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på framsteg som görs mot hållbar utveckling som kompletterar BNP samt stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

Läs mer

17.1.1

Total government revenue as a proportion of GDP, by source

17.1.2

Proportion of domestic budget funded by domestic taxes

17.2.1

Net official development assistance, total and to least developed countries, as a proportion of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Development Assistance Committee donors’ gross national income (GNI)

17.3.1

Foreign direct investments (FDI), official development assistance and South-South Cooperation as a proportion of total domestic budget

17.3.2

Volume of remittances (in United States dollars) as a proportion of total GDP

17.4.1

Debt service as a proportion of exports of goods and services

17.5.1

Number of countries that adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries

17.6.1

Number of science and/or technology cooperation agreements and programmes between countries, by type of cooperation

17.6.2

Fixed Internet broadband subscriptions per 100 inhabitants, by speed

17.7.1

Total amount of approved funding for developing countries to promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies

17.8.1

Proportion of individuals using the Internet

17.9.1

Dollar value of financial and technical assistance (including through North-South, South- South and triangular cooperation) committed to developing countries

17.10.1

Worldwide weighted tariff-average

17.11.1

Developing countries’ and least developed countries’ share of global exports

17.12.1

Average tariffs faced by developing countries, least developed countries and small island developing States

17.13.1

Macroeconomic Dashboard

17.14.1

Number of countries with mechanisms in place to enhance policy coherence of sustainable development

17.15.1

Extent of use of country-owned results frameworks and planning tools by providers of development cooperation

17.16.1

Number of countries reporting progress in multi-stakeholder development effectiveness monitoring frameworks that support the achievement of the sustainable development goals

17.17.1

Amount of United States dollars committed to public-private and civil society partnerships

17.18.1

Proportion of sustainable development indicators produced at the national level with full disaggregation when relevant to the target, in accordance with the Fundamental Principles of Official Statistics

17.18.2

Number of countries that have national statistical legislation that complies with the Fundamental Principles of Official Statistics

17.18.3

Number of countries with a national statistical plan that is fully funded and under implementation, by source of funding

17.19.1

Dollar value of all resources made available to strengthen statistical capacity in developing countries

17.19.2

Proportion of countries that (a) have conducted at least one population and housing census in the last 10 years; and (b) have achieved 100 per cent birth registration and 80 per cent death registration


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Gå med i en organisation


Ett av de bästa sätten för att göra skillnad på riktigt är att gå med i en organisation. Gå med i en organisation som arbetar med en fråga du brinner för och engagera dig. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

2

Köp produkter från fattiga länder


Du kan stötta fattiga länder genom att skapa efterfrågan på produkter som produceras i länderna. Håll utkik efter Fairtrade-produkter – då hjälper försäljningen av produkten lokala producenter i fattigare länder.

3

Samarbeta med organisation


Som företag kan du undersöka dina möjligheter att samarbeta med en ideell organisation och se hur ni tillsammans kan uppnå lokala framsteg för att uppnå Globala målen.

Visa alla tips

4

Prata med vänner

Prata med vänner om Globala målen och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling, hjälp till att sprida kunskap om de framsteg och positiva exempel som finns. Världen blir bättre och vi kan vara del av den förändringen!

5

Engagera ditt företag

Som företag kan du undersöka dina möjligheter att samarbeta med en ideell organisation och se hur ni tillsammans kan uppnå lokala framsteg för att uppnå de Globala målen.

6

Gilla inte bara – dela också!

När du ser något du på sociala medier om jämställdhet, klimatförändringen eller något annat viktigt: gilla inte bara, utan dela också! När du delar något i sociala medier så ser fler personer i ditt nätverk inläggen.

7

Sök partnerskap

Sök partnerskap och skapa samarbeten som främjar hållbar utveckling, minskad ojämlikhet och som bekämpar klimatförändringarna.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 17?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 17?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.