Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad kan du göra för att bidra till Globala målen? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Foto: UN Photo/Helena Mulkerns

Foto: UN Photo/Helena Mulkerns

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt och hot om våld.

En väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer har alla ett fundamentalt egenvärde. De utgör grund för god samhällsstyrning inklusive korruptionsbekämpning och är viktiga drivkrafter för utveckling.

Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa samt ska ha möjlighet att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. God samhällsstyrning och rättsstatens principer är grundläggande mål och medel för utveckling.

Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling både på individuell nivå och på samhällsnivå. Att minska och förebygga våld, särskilt mot kvinnor och flickor, liksom konfliktvåld är en viktig utmaning för 2030-agendan. Det gäller att bryta en upprepad våldscykel: Risken för konfliktdrabbade länder att återfalla i våld är betydande – risken att ett barn som utsatts för våld, som vuxen själv brukar våld mot andra, är överhängande.

Avsaknad av våld är en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut för egen del och för samhällets utveckling och styrning. Våld innebär inte bara mänskligt lidande och en förlust av människoliv. Våld raserar också den mellanmänskliga tillit och sociala sammanhållning som är grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling.

Begreppen demokrati och de mänskliga rättigheterna återfinns inte uttryckligen under mål 16. Dessa begrepp förekommer dock tydligt i den politiska deklarationen i 2030-agendan.

Delmål i mål 16

 • 16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.
 • 16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.
 • 16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.
 • 16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.
 • 16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
 • 16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
 • 16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
 • 16.8 Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.
 • 16.9 Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.
 • 16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.
 • 16.a Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet.
 • 16.b Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

Klicka här för att läsa mer om mål 16 på engelska.


Visa alla indikatorer för mål 16


Tips på vad du kan göra för mål 16

 • Ta tillvara på din rätt att rösta. Tillsammans kan vi kräva fred och rättvisa.
 • Uppmana din kommun att inkludera alla, det spelar ingen roll om du bor i ett stort eller litet samhälle, alla har rätt till att vara med och påverka i vårt samhälle.
 • Känn till dina rättigheter. Genom att vara medveten om de rättigheter du är berättigad till kan du kräva att de uppfylls, och peka ut var det finns brister som måste åtgärdas.
 • Hur ser det ut på din arbetsplats eller skola? Är det en miljö som inkluderar och behandlar alla rättvist? Om så, uppmärksamma varför det är så viktigt att fortsätta arbeta för att inkludera. Om inte, lyft de utmaningar som finns och vad som behöver förbättras!

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

 • Were knocking out cancer left right and center In thehellip
 • Malaria kills a child every 2 minutes We know howhellip
 • The facts are therethanks to global activists like nimkoali andhellip
 • On Tuesday we celebrate WorldDayOfSocialJustice Statistics show that democracies havehellip
 • Today is the WorldDayOfSocialJustice These words from Martin Luther Kinghellip
 • Its time for FactFriday! We can follow the example sethellip