Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad kan du göra för att bidra till Globala målen? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Foto: Unicef/Bismarck Swangin Lembu

Foto: Unicef/Bismarck Swangin Lembu

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter.

Den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer. Den tilltagande globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika typer av hälsohot. Insatser som syftar till att motverka antibiotikaresistens är en viktig del av arbetet för skydd mot hälsohot och för att säkra tillgång till nödvändiga läkemedel. Skrivning om antibiotikaresistens finns i den politiska deklarationen.

Delmål för mål 3

 • 3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.
 • 3.2 Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.
 • 3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.
 • 3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.
 • 3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.
 • 3.6 Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.
 • 3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.
 • 3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.
 • 3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.
 • 3.a Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt.
 • 3.b Stödja forskning om och utveckling av vaccin och läkemedel mot de smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer. Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-deklarationen om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det bekräftas att utvecklingsländerna har rätt att fullt ut utnyttja den flexibilitet som avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda folkhälsan och, framför allt, säkerställa att alla har tillgång till läkemedel.
 • 3.c Väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom insatserna för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, särskilt i de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.
 • 3.d Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.

Klicka här för att läsa mer om mål 3 på engelska.


Visa alla indikatorer för mål 3


Tips på vad du kan göra för mål 3

 • Det viktigaste är att ta hand om dig själv genom att leva en hälsosam livsstil. Ät en balanserad kost och motionera regelbundet. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att gå 10,000 steg varje dag.
 • Undvik vanor som att röka och dricka eftersom det ökar risken för sjukdomar och olyckor.
 • Håll dig informerad om hur du förhindrar sjukdomar som HIV/AIDS, malaria och tuberkulos.
 • 1,25 miljoner människor dör varje år på vägar runt om i världen. Vi kan tillsammans förebygga detta genom att känna till trafikregler samt genom att hålla god ton mot andra förare och fotgängare ute i trafiken.
 • Tala öppet om sexuell och reproduktiv hälsa i din familj. Se till att dina barn har tillgång till kunskap om sex och samlevnad.
 • Uppmana beslutsfattare att anta lagar som ökar tillgången till sjukvård för alla.
 • Undersök och diskutera hur din arbetsplats eller skola kan implementera hållbara metoder för att minska användandet av skadliga kemikalier och föroreningar som har en negativ påverkan på människors hälsa.

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

 • Were knocking out cancer left right and center In thehellip
 • Malaria kills a child every 2 minutes We know howhellip
 • The facts are therethanks to global activists like nimkoali andhellip
 • On Tuesday we celebrate WorldDayOfSocialJustice Statistics show that democracies havehellip
 • Today is the WorldDayOfSocialJustice These words from Martin Luther Kinghellip
 • Its time for FactFriday! We can follow the example sethellip