Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Vad kan du göra för att bidra till Globala målen? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Internationella Flickdagen – Flickor är vår framtid

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Flickors situation i världen

- 62 miljoner flickor går inte i skolan.

- Över 47.000 flickor blir bortgifta varje dag. Det motsvarar en flicka varannan sekund och ungefär 17,4 miljoner flickor varje år.

- Varje år föder runt 2 miljoner flickor under 15 år barn. Det motsvarar 5.500 födslar om dagen.

- Komplikationer från graviditet och förlossning är bland de ledande dödsorsakerna bland unga flickor (i åldrarna 15 till 19) i utvecklingsländer.

- Flickor spenderar 40% mer tid med att utföra arbete i hemmet än pojkar. Det motsvarar 160 miljoner fler timmar om dagen.

Jämställdhet är grundläggande för de Globala målens genomförande. Kvinnor och flickors lika möjligheter och delaktighet i det sociala, ekonomiska och politiska livet är både ett mål i sig, Mål 5, och en förutsättning för att nå andra mål i agendan. På Internationella Flickdagen riktar vi särskilt fokus mot flickors möjligheter och rättigheter – rättigheter som flickor alltför ofta fråntas.

Temat för årets Internationella Flickdag är: “Framsteg för flickor = Framsteg för de Globala målen – En global rörelse för data om flickor”. Temat syftar till att inte bara lyfta fram framsteg som görs, utan också till att fokusera på bristen på kunskap kring skillnader mellan flickor och pojkar inom många områden.

Dagens generation av flickor i världen lever generellt under förbättrade förhållanden jämfört med tidigare generationer. Fler flickor lever till vuxen ålder, fler flickor går i skolan och färre flickor är undernärda. Trots dessa framsteg finns många oacceptabla skillnader kvar mellan pojkar och flickor i dagens samhällen. Uppskattningsvis 1 av 3 flickor i utvecklingsländer gifts bort innan de fyller 18 år. Barnäktenskap hotar direkt flickors hälsa och välbefinnande och leder ofta till riskfyllda graviditeter, förnekande av flickors rätt till utbildning och begränsade möjligheter till aktiviteter utanför hemmet.

Många av de orättvisor som flickor utsätts för adresseras av de Globala målen. Mål 5 handlar om jämställdhet mellan könen och innehåller bland annat delmål om att förhindra barnäktenskap och könsstympning. Mål 3 handlar om hälsa och inkluderar delmål om att förbättra reproduktiv och sexuell hälsa och sjukvård, och minska mödradödligheten bland de flickor som föder barn. Mål 4 med fokus på utbildning lyfter vikten av att alla barn, både pojkar och flickor, ska ha tillgång till gratis utbildning, från förskola till gymnasiet. Mål 16 lyfter frågor relaterade till flickors säkerhet så som övergrepp, människohandel och våld mot barn.

Det här är bara några exempel, listan kan göras längre. Jämställdhet mellan könen börjar med flickor. Utan stora förbättringar när det kommer till flickors rättigheter och utveckling är det omöjligt att nå de Globala målen och därmed en hållbar utveckling där alla inkluderas.

Video: Girls’ progress #dayofthegirl