SKOLA - Globala målen SKOLA - Globala målen

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Globala perspektiv i skolan - introduktion till det pedagogiska materialet

Gå till skolmaterial

Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna. 

Lärande för hållbar utveckling

En rad nationella och internationella dokument ger mandat och stöd åt globala hållbarhetsfrågor i skolan. Under 2016 påbörjades ett nytt kapitel för global utveckling. Den nyligen antagna Agenda 2030 och dess 17 Globala mål för hållbar utveckling sätter prioriteringsordningen för den globala utvecklingen fram till år 2030.

Universitets och högskolerådets verksamhet ‘Den globala skolan’ arbetar enligt de Globala målen:

Mål 4 ”God utbildning för alla” Att senast 2030 säkerställa att alla barn och ungdomar i skolan får de kunskaper och färdigheter som behövs för att genom en hållbar livsstil främja global hållbar utveckling:

 • mänskliga rättigheter
 • jämställdhet
 • främjande av fred och icke-våld
 • globalt medborgarskap
 • 
kulturell mångfald

UNESCOs “Global Action Programme” uttrycker dessutom:

“Alla individer inom skola och utbildning skall ses som ledare i processen att förändra det samhälle vi lever och verkar i. Målet är ett globalt hållbart samhälle. För att nå dit krävs ett förändringsbenäget lärande som genom sin flexibilitet leder till aktiva handlingar, ett kritiskt förhållningssätt och ansvarstagande. På så sätt kan vi finna lösningar till globala utmaningar och aktivt bidrar till en mer rättvis, fredlig, tolerant, inkluderande, trygg och hållbar värld, lokalt och globalt, nu och i framtiden”

Global Action Programme kan sammanfattas i två punkter:

förbättra och förändra lärande och utbildning så att alla får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som gör det möjligt att bidra till en hållbar utveckling

stärka och utveckla lärande och utbildning i alla agendor, program och aktiviteter som verkar för hållbar utveckling

Källa: http://swedesd.uu.se/GAP/

 

 

 

 

Stöd från läroplanen

2011 års läroplaner för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ger ett tydligt mandat för globala perspektiv i skolan:

Bland annat står det följande:

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.

Vidare i läroplanen för de frivilliga skolformerna står det följande:

Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala

Genom att undervisa om globala hållbarhetsfrågor, kan man uppfylla skolans mål, öppna klassrummet och bidra till att elevernas kunskap och omvärldsförståelse ökar.

Stöd utifrån regeringens proposition

I propositionen “Sveriges politik för global utveckling” står bland annat följande;

“För att Sveriges bidrag till global utveckling och kampen mot fattigdomen ska bli effektiv måste vi öka vår förmåga att sätta oss in i den fattiga individens verklighet”

Läs mer om Sveriges Politik för Global Utveckling här.

Hur är det pedagogiska materialet uppbyggt?

Det pedagogiska materialet gör vi i samverkan med Den globala skolan på Universitets- och högskolerådet.

De pedagogiska övningarna är anpassade till grundskolan och gymnasiet och kan användas för att introducera och kan gärna användas ämnesövergripande för att fördjupa arbetet med globala utvecklingsfrågor i skolan med syftet att ge en mer nyanserad bild av världen. Lärarhandledningen vill uppmuntra till kreativt och formativt lärande genom:

 • Ett tydligt syfte med övningarna.
 • Öppna frågor som uppmuntrar till reflektion.
 • Övningar som möjliggör fördjupat lärande.
 • Deltagaraktiva övningar där elever utvecklar varandras lärande.
 • En mångfald av övningar och arbetssätt att välja mellan.

 

UHR_Logotyp_Petroleum_RGB

 

My World 2030

MyWorld2030 är ett verktyg som bidrar till att ge folket en röst i arbetet med de Globala målen och ett sätt att följa arbetet med målen, såväl i Sverige som globalt. Delta i undersökningen och gör din röst hörd!

 • Were knocking out cancer left right and center In thehellip
 • Malaria kills a child every 2 minutes We know howhellip
 • The facts are therethanks to global activists like nimkoali andhellip
 • On Tuesday we celebrate WorldDayOfSocialJustice Statistics show that democracies havehellip
 • Today is the WorldDayOfSocialJustice These words from Martin Luther Kinghellip
 • Its time for FactFriday! We can follow the example sethellip