Internationella kvinnodagen

Den 8 mars firas internationella kvinnodagen världen över. Denna dag har en hundraårig historia och grundas i kampen för kvinnors rösträtt. Många av de Globala målen framhåller specifikt jämställdhet och kvinnors jämlika ställning i samhället som både ett mål i sig och som en del av strategin för att nå andra mål. I synnerhet Mål 5 – jämställdhet belyser vikten av kvinnors och flickors egenmakt, och innehåller delmål som vi måste uppnå för att säkerställa jämställdhet mellan kvinnor och män.

Internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation världen över, samtidigt som den inspirerar kvinnor och firar kvinnors framgångar. Dagen firades för första gången 1911 och 1977 antog FN en resolution som rekommenderade ett allmänt firande av kvinnodagen. Den är en officiell helgdag i många länder världen över – exempelvis i Kina är alla kvinnor lediga den 8 mars.

Av de Globala målen syftar Mål 5 till att uppnå jämställdhet. Delmål 5.1 fastställer att alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt måste avskaffas, och delmål 5.5 att kvinnor ska garanteras fullt och faktiskt deltagande på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. De Globala målen är integrerade och förutom mål 5 berör flera av målen kvinnors jämställdhet och ökade egenmakt. Mål 4 – God utbildning för alla, handlar bland annat om att alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas. Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, fastställer att produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, samt lika lön för likvärdigt arbete, ska uppnås senast 2030.

Trots att kvinnor fortfarande utgör en majoritet av världens fattiga har deras inflytande i samhället förstärkts under de senaste decennierna. Deltagande i politiken och ställning i arbetslivet har under de senaste åren ökat i jämn takt. De Globala målen betonar just detta, och siktar på att både som mål och medel ytterligare öka kvinnors inflytande. UN-women, FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt, utvecklar förslag på hur kvinnor kan inkluderas i näringsliv och politik. Ett exempel på en strategi som UN-women anser föredömlig finns i Kenya. Där har myndigheterna ett mål på att trettio procent av den offentliga upphandlingen går till företag som ägs av kvinnor, unga eller rörelsehindrade. På så vis ges en skjuts till kvinnors engagemang i näringslivet, och ett incitament för kvinnor som har en affärsidé att våga satsa.

När kvinnor och flickor kan bidra till samhället på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper minskar fattigdomen, den ekonomiska produktiviteten växer och samhällens välstånd ökar. Jämställdhet är förutom ett mål i sig även en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Därför firar vi internationella kvinnodagen!

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.