Världshälsodagen

 

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. På Världshälsodagen vill vi därför uppmärksamma arbetet för alla människors hälsa och välbefinnande. De Globala målen utgör en viktig roll i detta arbete, och framförallt Mål 3 – Hälsa och välbefinnande, har gett ytterligare stöd i arbetet med att säkerställa ett hälsosamt liv för alla världens människor. 

Att bygga en hälsosammare framtid för alla innefattar stora utmaningar då hälsa berörs av många faktorer, såsom urbaniseringen, tillgång till vatten, miljö, våld, mat och möjlighet till fysisk aktivitet. Genom de Globala målen kan arbetet för att hantera världens utmaningar inom global hälsa underlättas. Exempelvis ger Mål 11 – Hållbara städer och samhällen ökad kraft att arbeta med de hälsorisker som finns kopplade till urbaniseringen. Mål 6 – Rent vatten och sanitet bidrar till arbetet för att minska ohälsa orsakat av förorenat dricksvatten och brist på tillgång till sanitet. Vidare utgör arbetet för att säkerställa tillgång till avfallshantering (delmål 11.6) och minska uppkomsten av avfall (delmål 12.5) i Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion en viktig del i att bekämpa malaria och andra vektorburna sjukdomar. Detta då bristande avfallshantering orsakar igentäppning av avlopp och dräneringskanaler, vilket i sin tur skapar stillastående vatten där malariamyggorna kan föröka sig.

Temat för Världshälsodagen 2017 är Depression: Let’s Talk och belyser utmaningar inom ämnet mental hälsa. Mental ohälsa kan drabba vem som helst, där ångest och depression är den vanligaste formen. Depression påverkar människors förmåga att utföra även de allra enklaste vardagssysslor och kan i värsta fall leda till självmord. Flera steg har tagits de senaste åren för att sprida kunskap och minska den mentala ohälsan i världen. I maj 2013 hölls den 66:e Världshälsoförsamlingen (World Health Assembly) då WHO antog en ny handlingsplan för mental hälsa (Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2020).

Kopplat till årets tema för Världshälsodagen, utgör de Globala målen och i synnerhet Mål 3 en drivkraft till att minska den mentala ohälsan i världen genom förebyggande insatser och behandling för att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Då risken för att drabbas av depression ökar i relation till faktorer så som fattigdom och arbetslöshet, är även Mål 1 – Ingen fattigdom och Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt viktiga för att minska den mentala ohälsan i världen.

Arbetet för mental hälsa har historiskt sett haft begränsade resurser, men genom att det nu uppmärksammas i de Globala målen accelereras arbetet för att säkerställa alla människors hälsa och välbefinnande världen över!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.