Vad skiljer Globala målen från de tidigare Millenniemålen?

Vad skiljer Globala målen från de tidigare Millenniemålen?

Millenniemålen var det första samlade försöket till en global agenda för utveckling. De antogs av FN:s medlemsländer år 2000 och bestod av åtta mål som i första hand syftade till förbättringar i de så kallade ”utvecklingsländerna” med ambition att uppnås till år 2015. Bland annat skulle fattigdomen halveras, alla barn få tillgång till skola och barnadödligheten minskas med två tredjedelar. Hur det gick för Millenniemålen kan du läsa i boken Blir världen bättre?

Millenniemålen var aldrig tänkta som slutmål utan processen för att ta fram en fortsättning på agendan pågick under många år och resulterade i Globala målen, som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Globala målen är mer med sina 17 mål och 169 delmål mer omfattande och ambitiösa än Millenniemålen var. De lägger större tyngd vid begreppet hållbar utveckling och syftar till utrota fattigdomen i alla dess former och förbättra livsvillkoren för alla människor i alla länder.

Alla de områden som omfattades av Millenniemålen finns kvar i Globala målen. För de Millenniemål som hade uppnåtts, som att halvera fattigdomen och halvera andelen som saknar rent dricksvatten, sattes ännu högre mål som siktar på att framstegen ska omfatta alla människor år 2030. För de mål där utvecklingen gjort stora framsteg men inte nått hela vägen fram, sattes nya och mer ambitiösa mål.

En av de viktigaste skillnaderna är att Globala målen är betydligt mer universella än Millenniemålen var, som i första hand syftade till förbättringar i låginkomstländer. Globala målen ska uppnås överallt och kräver insatser i alla länder.

« Se alla frågor och svar

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.